Gaelic Courses

Fàilte!


I am a qualified Gaelic Medium Secondary School & Ùlpan Teacher in the Outer Hebrides of Scotland. Apart from helping my husband with sheep management on the family croft, I teach Scottish Gaelic Courses to adults worldwide through the medium of Dutch, French, German and English. Since my focus is on helping beginners and intermediate learners, I partnered with 2 local teachers whom can help out as well.

Ma tha ùidh agad greis-gnìomhachais ghoirid a dhèanamh ann an Uibhist còmhla riumsa an ath-bhliadhna, leig fios dhomh ro 31/10/2020. Gheibh thu cothrom Gàidhlig a bhruidhinn fad's a tha thu ag ionnsachadh mu cunntasachd, margaideachd, làrach-lìn, obair leasachaidh, teagaisg..... Bidh agallamhan a' tachairt san t-Samhainn. Tha mi an dùil gum bi cothroman eadar-dhealaichte ann airson feadhainn a tha deònach seo a dhèanamh. Bidh barrachd fios a' tighinn san àm ri teachd.

Le deagh dhùrachdan

Ann Desseyn - Cooper

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
Gaelic Courses

ARCHIE

CAMPBELL

Outer Hebrides

If you are a more advanced learner, Archie is the tutor for you. You can submit your request through this website and I'll pass your details on to him.

Gaelic Courses

SHONA BERTIN

Outer Hebrides

If you have a child in primary school who learns Gaelic, Shona is a qualified primary teacher and can help your child with private tutoring. You can submit your request through this website and I'll pass your details on to her.

Family Learning

Tha na cùrsaichean freagarrach airson pàrantan le clann ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

 

These courses are suitable for parents with children in Gaelic Medium Education.  Parents and children can do some of the learning activities together and hereby increase the use of Gaelic in the home.

© Copyright www.gaeliccourses.com - Ann Desseyn 2016 

CERTIFICATE OF PROFESSIONAL INDEMNITY AND PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Westminster Insurance Policy 77577 Exp. 28/02/2021

GAELIC COURSES

OUTER HEBRIDES